Capitán PM

Project Management - ניהול פרויקטים

תכונות עיקריותשליטה מלאה בנתוני תכנון אל מול ביצוע

ניהול לו”ז לפרויקט – מעקב מלא אחר עמידה ביעדים לפרויקטניהול כתבי כמויות

ניהול משימות לפרויקטהפקת דו”חות מותאמים אישית על-פי צרכי הלקוח


ניהול הכנסות והוצאות עכשוויות ועתידיות

עקוב

באמצעות Capitán PM תוכל לעקוב באופן מלא אחר התקדמות פרויקטים, עמידה ביעדים, תחזיות פיננסיות ועוד…

ארגן

בעזרת ארגון נכון של הפרויקטים, המשימות והמידע, בין מנהלי פרויקטים ומחלקות, יעילות הפרויקט תשתפר משמעותית.

נתח

הפק דו”חות בלחיצת כפתור בכדי לקבל את כל המידע הנחוץ להפקת לקחים ושיפור ארגונך. ייצא את הנתונים ל- Excel, PDF, הדפסה ועוד.

זמין מכל מקום

Web
נייד
אינטגרציה


למה אתה מחכה